Har returselskapene gode nok dokumenterte styringssystemer/prosedyrer for egen oppfølging?

Visste du at «INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN» forplikter alle virksomheter i samsvar med de nøkkelbestemmelser som gjelder ledelsessystemer for Kvalitet (NS 9001), Miljø (NS 14001) og Arbeidsmiljø (ISO 45001)?

Høsten 2016 var vi deltaker i Miljødirektoratets tilsynsprosess hos et større returskap. Tilsynsrapporten konkluderte med at returselskapet hadde kun ett avvik forankret i Internkontrollforskriftens lovpålagte bestemmelser §5, punkt 6 og 7.

Kort oppsummert var saken den at returselskap er pålagt å ha systemer for tilsyn og oppfølging av leverandører og underleverandører som utfører tjenester på vegne av returselskapet. Dette parallelt og uavhengig av leverandørens forpliktelser iht. egen utslippstillatelse og selv om dette i prinsippet er fylkesmennenes tilsynsansvar.

I denne saken var slike vilkår fra returselskapets side godt varetatt i avtaler med leverandørene, men returselskapet hadde ikke selv godt nok dokumenterte styringssystemer/prosedyrer for egen oppfølging. Alle private og offentlige virksomheter, og i vårt tilfelle, avfalls- og gjenvinningsbransjen er forpliktet til å oppfylle Internkontrollforskriftens §5 punkt 4-8.
Dersom slik dokumentasjonsplikt oppfylles og etterleves, kan det stilles spørsmål ved om det er nødvendig å kreve sertifisering iht. ledelsessystemene referert over?

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med