Harald A. Damhaug har mer enn 35 års erfaring fra konsulentbransjen med rådgivning innen kommunal infrastruktur og miljø. 

Siden 1989 har Harald hatt størst fokus på tjenester innen avfalls- og gjenvinningssektoren. Han har bistått i en rekke analyser, utredninger, forprosjekter og avfallsplaner for kommuner og interkommunale selskaper og for statlige foretak. Videre bistår han med gjennomføring av anskaffelsesprosesser, utarbeidelse av avtaler og løpende prosjekt- og kontraktsoppfølging herunder kvalitetsstyring og kvalitetsplanlegging iht. ISO 9001/14001. 

Harald har også bistått, og bistår med rådgivning i forbindelse med etablering, utvikling og drift av ulike typer produsent-/bransjestyrte returselskap som opererer iht. regelverk underlagt produsentansvarsordningen. Harald har også bistått i nasjonalt komitéarbeid for utarbeidelse og revisjon av flere driftsrelaterte norske standarder. 

I perioden 1992-2000 deltok Harald i internasjonale oppdrag knyttet til VAR-sektoren og som har gitt ham erfaring fra prosjekter i Polen, Estland. Latvia, Litauen, Zambia og Zimbabwe. 

Fra 1978 til 80 startet Harald sin jobbkarriere som prosjektleder for leveranse av utstyr til vann- og avløpsrenseanlegg til kommuner og industri og 1980-82 som prosjektmedarbeider i konsulentselskapet Taugbøl & Øverland AS (senere Interconsult AS) 

I 1982-84 arbeidet Harald med utvikling av kurs og læreplaner innen VAR-sektoren for Teknologisk institutt og i perioden 1984-89 flyttet han tilbake til Taugbøl & Øverland som i dag er en del av COWI AS og bygget opp kommunalteknisk avdeling. Deretter arbeidet Harald på oppdragsbasis i rollen som prosjektleder/seniorrådgiver hos COWI frem til 2007. 

I 2007 startet han nytt konsulentselskapet Albaran AS sammen med 3 partnere og i februar 2018 fortsatte han sin virksomhet gjennom eget selskap Damhaug Consultant AS. 

Harald er sivilingeniør fra NTH 1977 ved bygg- og anleggsavdelingen med spesialisering innen VAR-teknikk. 

Reidar Seim har siden 1995 bistått oppdragsgivere innen avfallsbransjen med utredninger, anskaffelser og annen bistand. 

Bare de to siste årene har han gjennomført over 70 anbudskonkurranser innen innkjøp av varer og tjenester for avfallssektoren.

Reidar er benyttet som sakkyndig vitne ved rettstvister på området. Han satt også i komiteen for Standard Norge som utarbeidet en ny utgave av NS 9430 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall» (NS 9430:2013). 

Seim har også lang erfaring innen avfallsplaner og utredninger innen avfallssektoren. 

Oppdragstyper:

Bistand renovasjonsanbud og øvrige offentlige anskaffelser:

– Sluttbehandling av hhv. restavfall, treverk, våtorganisk avfall mv.
– Henting og behandling av farlig avfall
– Transport fra gjenvinningsstasjoner, næringskunder og returpunkter.
– Innkjøp renovasjonsbiler og containerbiler
– Innkjøp hjullastere, sorteringsmaskiner, sikteverk mv
– Innsamling og transport og eventuelt behandling av avløpsslam.
– Salg og/eller sortering og mottak av kildesortert papir, og andre fraksjoner med positiv verdi.
– Innkjøp avfallsbeholdere, matavfallsposer og sekker for plastemballasje.
– Innkjøp nedgravde avfallscontainere
– Innkjøp ingeniørtjenester
– Innkjøp revisortjenester
– Rådgivning ved kontraktsoppfølging

Andre tjenester:
– Utredninger egenregi
– Enhetskostnader avfallshåndtering
– Konsekvensutredninger og utslippssøknader avfallsanlegg
– Klima- og miljøregnskap
– Avfallsplaner og utredninger
– Renovasjonstekniske norm og nedgravde avfallsløsninger

Erlend Kleiveland har siden 1997 jobbet som avdelingsleder og daglig leder/økonomisjef for interkommunal virksomhet innen renovasjon og gjenvinning av avfall i Vestland fylke. Gjennom sitt lederansvar har han opparbeidet solid kunnskap og erfaring med utvikling av renovasjonsvirksomhet både mht. driftserfaring og «opp- og nedstrømsløsninger», anbudsprosesser herunder implementering og oppfølging av alle typer kontrakter og gjennom dette tilegnet seg dyp forståelse for både de praktiske og økonomiske sidene.
 
Erlend har også erfaring fra prosjektledelse og samarbeid for gjennomføring av forbedringsprosesser med fokus på kostnadseffektivisering og økt materialgjenvinning. Kleiveland har gjennom de mange interne prosjektene han har ledet eller deltatt i skaffet seg teoretisk og praktisk forståelse og derved kan vurdere relevante problemstillinger både praktisk og økonomisk.
 
Opplisting av aktuelle tjenester
• Analyser og vurderinger av avfallsfaglige temaer knyttet til rammebetingelser, regelverk, strategi og utvikling
• Utredning og rådgivning ift. avfallsbehandlingsløsninger og renovasjonstjenester for bærekraftig utvikling og for sirkulærøknomimål
• Bistand kontraktsoppfølging og gjennomføring av tredjepartsrevisjoner av tjenestekontrakter
• Vurdering renovasjonsdrift i egenregi ift. renovasjonsdrift på kontrakt
 
Kleiveland har gjennomført en rekke ulike utredninger og analyser der en del av disse har ført til strukturelle endringer som han har hatt ansvar for å gjennomføre. Eksempelvis kan nevnes ansvar for å overføre mange oppgaver fra eierkommunene (bl.a. fakturering) og overgang til egendrift etter at en større leverandør på renovasjonstjenester gikk konkurs høsten 2017.
 
For øvrig og med egen solid kontraktserfaring kan han bistå med rådgivning knyttet til driftsoppfølging og kontroller med at leverandørenes tjenester faktisk utføres i samsvar med de inngåtte kontraktene. Spesielt innenfor opp- og nedstrømskontrakter har han solid erfaring i å følge opp at tjenestene blir levert til den kvalitet og pris som er avtalt. I mars/april 2020 bisto han med gjennomføring av stikkprøvekontroll på oppdrag for et returselskap med kontroll av at rapporterte antall og mengder kasserte miljøsanerte produkter fra en større avfallsbesitter i Vestland fylke mottatt ved et lokalt fragmenteringsanlegg samsvarte med avfallsbesitterens egne registreringer.
 
Kleiveland har god kompetanse i å avdekke avvik mellom matrikkel og kundesystem slik at renovasjonsselskap etter bistand fra han har økt inntektene og fått mer korrekt og rettferdig fordeling av gebyr. Senest i april 2020 bisto Kleiveland en interkommunal virksomhet innen renovasjon og gjenvinning av avfall i Vestland fylke med bl.a. å kartlegge kunder som betaler for fritidsbolig, men benytter fritidsboligen som permanent oppholdssted og dermed skulle hatt en annen renovasjonsordning/gebyr. Ved å analysere matrikkeldata, kartdata og data i kundesystem har han bistått med å finne en mengde kunder som ikke har vært registrert som betalende abonnenter eller som har betalt for lite i forhold gjeldende renovasjonsforskrift, noe som har gitt renovasjonsselskapene betydelige merinntekter uten at satsene på renovasjonsgebyr har økt.
 
Med sin bransjeerfaring og praktiske og økonomiske forståelse er han en viktig medspiller for å videreutvikling vår kompetanse og erfaring på renovasjonsdrift ift. «bærekraft» og «sirkulær økonomi».

Jørgen Saxegaard har siden 1993 jobbet som konsulent med rådgivning innen avfalls- og gjenvinningssektoren og med spesialisering på konkurranseutsetting iht. regelverket for offentlige anskaffelser. Han har bistått et stort antall kommuner og IKSer med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner og skaffet seg solid erfaring med og gjennomføring av anskaffelsesprosesser med evaluering av tilbud og utarbeidelse av kontrakter. Dette omfatter både innkjøp av renovasjonstjenester, materiell og utstyr primært innen avfalls- og miljøsektoren, men også innen andre sektorer. Saxegaard har også erfaring med gjennomføring av avfallsrelaterte analyser og utredninger for kartlegging av avfallssammensetning, avfallslogistikk og kildesorteringsløsninger samt økonomi-/kostnadsvurderinger for valg av
alternative systemløsninger. Siste større utredningsoppdrag var utarbeidelse «mulighetsstudie» for ny gjenvinningsstasjon i en større bykommune på Østlandet i 2019 som grunnlag for beslutning om hvordan den nye stasjonen i prinsippet skal fungere for brukere og ansatte.

Opplisting av aktuelle tjenester
• Anskaffelser; planlegging, gjennomføring og oppfølging av innkjøp av tjenester, varer og bygg/anlegg som inkluderer utarbeidelse av tilbuds- og konkurransegrunnlag, tilbudsevaluering og kontrakter mv.
• Avfallsplanlegging; kildesorteringsløsninger, avfallsinnsamling, sluttbehandling og gjenvinning.
• Planlegging av avfalls-sug, gjenvinnings- og miljøstasjoner
• Egenregivurdering og andre typer analyser og utredninger
• Plukkanalyser/avfallsanalyser for kommuner og IKSer

For øvrig og med egen solid kontraktserfaring bistår han våre kunder med kontraktsoppfølging og revisjon/kontroll med at leverandørenes tjenester faktisk utføres i samsvar med de inngåtte kontraktene. Videre og med sin gode bransjekunnskap opparbeidet over mange år er Saxegaard en viktig medspillere for perfeksjonering og forretningsutvikling innen anskaffelser og kontrakter spesielt og avfall og gjenvinning generelt.