Harald A. Damhaug har mer enn 35 års erfaring fra konsulentbransjen med rådgivning innen kommunal infrastruktur og miljø. 

Siden 1989 har Harald hatt størst fokus på tjenester innen avfalls- og gjenvinningssektoren. Han har bistått i en rekke analyser, utredninger, forprosjekter og avfallsplaner for kommuner og interkommunale selskaper og for statlige foretak. Videre bistår han med gjennomføring av anskaffelsesprosesser, utarbeidelse av avtaler og løpende prosjekt- og kontraktsoppfølging herunder kvalitetsstyring og kvalitetsplanlegging iht. ISO 9001/14001. 

Harald har også bistått, og bistår med rådgivning i forbindelse med etablering, utvikling og drift av ulike typer produsent-/bransjestyrte returselskap som opererer iht. regelverk underlagt produsentansvarsordningen. Harald har også bistått i nasjonalt komitéarbeid for utarbeidelse og revisjon av flere driftsrelaterte norske standarder. 

I perioden 1992-2000 deltok Harald i internasjonale oppdrag knyttet til VAR-sektoren og som har gitt ham erfaring fra prosjekter i Polen, Estland. Latvia, Litauen, Zambia og Zimbabwe. 

Fra 1978 til 80 startet Harald sin jobbkarriere som prosjektleder for leveranse av utstyr til vann- og avløpsrenseanlegg til kommuner og industri og 1980-82 som prosjektmedarbeider i konsulentselskapet Taugbøl & Øverland AS (senere Interconsult AS) 

I 1982-84 arbeidet Harald med utvikling av kurs og læreplaner innen VAR-sektoren for Teknologisk institutt og i perioden 1984-89 flyttet han tilbake til Taugbøl & Øverland som i dag er en del av COWI AS og bygget opp kommunalteknisk avdeling. Deretter arbeidet Harald på oppdragsbasis i rollen som prosjektleder/seniorrådgiver hos COWI frem til 2007. 

I 2007 startet han nytt konsulentselskapet Albaran AS sammen med 3 partnere og i februar 2018 fortsatte han sin virksomhet gjennom eget selskap Damhaug Consultant AS. 

Harald er sivilingeniør fra NTH 1977 ved bygg- og anleggsavdelingen med spesialisering innen VAR-teknikk. 

Reidar Seim har siden 1995 bistått oppdragsgivere innen avfallsbransjen med utredninger, anskaffelser og annen bistand. 

Bare de to siste årene har han gjennomført over 70 anbudskonkurranser innen innkjøp av varer og tjenester for avfallssektoren.

Reidar er benyttet som sakkyndig vitne ved rettstvister på området. Han satt også i komiteen for Standard Norge som utarbeidet en ny utgave av NS 9430 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall» (NS 9430:2013). 

Seim har også lang erfaring innen avfallsplaner og utredninger innen avfallssektoren. 

Oppdragstyper:

Bistand renovasjonsanbud og øvrige offentlige anskaffelser:

– Sluttbehandling av hhv. restavfall, treverk, våtorganisk avfall mv.
– Henting og behandling av farlig avfall
– Transport fra gjenvinningsstasjoner, næringskunder og returpunkter.
– Innkjøp renovasjonsbiler og containerbiler
– Innkjøp hjullastere, sorteringsmaskiner, sikteverk mv
– Innsamling og transport og eventuelt behandling av avløpsslam.
– Salg og/eller sortering og mottak av kildesortert papir, og andre fraksjoner med positiv verdi.
– Innkjøp avfallsbeholdere, matavfallsposer og sekker for plastemballasje.
– Innkjøp nedgravde avfallscontainere
– Innkjøp ingeniørtjenester
– Innkjøp revisortjenester
– Rådgivning ved kontraktsoppfølging

Andre tjenester:
– Utredninger egenregi
– Enhetskostnader avfallshåndtering
– Konsekvensutredninger og utslippssøknader avfallsanlegg
– Klima- og miljøregnskap
– Avfallsplaner og utredninger
– Renovasjonstekniske norm og nedgravde avfallsløsninger

Erlend Kleiveland har mer enn 20 års erfaring fra interkommunal virksomhet innen renovasjon og gjenvinning av avfall.

Gjennom sitt lederansvar har han opparbeidet solid kunnskap og erfaring med å administrere og utvikle slik virksomhet både mht. «opp- og nedstrømsløsninger», anbudsprosesser herunder implementering og oppfølging av alle typer kontrakter og gjennom dette tilegnet seg dyp forståelse for både de praktiske og økonomiske sidene.

Erlend har også erfaring fra prosjektledelse og samarbeid for planlegging og gjennomføring av prosesser med forbedringstiltak, kostnadsreduserende tiltak og tilrettelegging for økt gjenvinning, med spesiell fokus på effektivisering av sorteringsløsninger ved gjenvinningsstasjonene for oppnåelse av bedre avsetningsvilkår og utnyttelse av transportkapasitet.

Han har også noe erfaring fra planlegging, etablering og drift med vekt på «bærekraft» og «sirkulær økonomi».