Harald A. Damhaug har mer enn 35 års erfaring fra konsulentbransjen med rådgivning innen kommunal infrastruktur og miljø. 

Siden 1989 har Harald hatt størst fokus på tjenester innen avfalls- og gjenvinningssektoren. Han har bistått i en rekke analyser, utredninger, forprosjekter og avfallsplaner for kommuner og interkommunale selskaper og for statlige foretak. Videre bistår han med gjennomføring av anskaffelsesprosesser, utarbeidelse av avtaler og løpende prosjekt- og kontraktsoppfølging herunder kvalitetsstyring og kvalitetsplanlegging iht. ISO 9001/14001. 

Harald har også bistått, og bistår med rådgivning i forbindelse med etablering, utvikling og drift av ulike typer produsent-/bransjestyrte returselskap som opererer iht. regelverk underlagt produsentansvarsordningen. Harald har også bistått i nasjonalt komitéarbeid for utarbeidelse og revisjon av flere driftsrelaterte norske standarder. 

I perioden 1992-2000 deltok Harald i internasjonale oppdrag knyttet til VAR-sektoren og som har gitt ham erfaring fra prosjekter i Polen, Estland. Latvia, Litauen, Zambia og Zimbabwe. 

Fra 1978 til 80 startet Harald sin jobbkarriere som prosjektleder for leveranse av utstyr til vann- og avløpsrenseanlegg til kommuner og industri og 1980-82 som prosjektmedarbeider i konsulentselskapet Taugbøl & Øverland AS (senere Interconsult AS) 

I 1982-84 arbeidet Harald med utvikling av kurs og læreplaner innen VAR-sektoren for Teknologisk institutt og i perioden 1984-89 flyttet han tilbake til Taugbøl & Øverland som i dag er en del av COWI AS og bygget opp kommunalteknisk avdeling. Deretter arbeidet Harald på oppdragsbasis i rollen som prosjektleder/seniorrådgiver hos COWI frem til 2007. 

I 2007 startet han nytt konsulentselskapet Albaran AS sammen med 3 partnere og i februar 2018 fortsatte han sin virksomhet gjennom eget selskap Damhaug Consultant AS. 

Harald er sivilingeniør fra NTH 1977 ved bygg- og anleggsavdelingen med spesialisering innen VAR-teknikk. 

Reidar Seim har siden 1995 bistått oppdragsgivere innen avfallsbransjen med utredninger, anskaffelser og annen bistand. 

Bare de to siste årene har han gjennomført over 70 anbudskonkurranser innen innkjøp av varer og tjenester for avfallssektoren.

Reidar er benyttet som sakkyndig vitne ved rettstvister på området. Han satt også i komiteen for Standard Norge som utarbeidet en ny utgave av NS 9430 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall» (NS 9430:2013). 

Seim har også lang erfaring innen avfallsplaner og utredninger innen avfallssektoren. 

Oppdragstyper:

Bistand renovasjonsanbud og øvrige offentlige anskaffelser:

– Sluttbehandling av hhv. restavfall, treverk, våtorganisk avfall mv.
– Henting og behandling av farlig avfall
– Transport fra gjenvinningsstasjoner, næringskunder og returpunkter.
– Innkjøp renovasjonsbiler og containerbiler
– Innkjøp hjullastere, sorteringsmaskiner, sikteverk mv
– Innsamling og transport og eventuelt behandling av avløpsslam.
– Salg og/eller sortering og mottak av kildesortert papir, og andre fraksjoner med positiv verdi.
– Innkjøp avfallsbeholdere, matavfallsposer og sekker for plastemballasje.
– Innkjøp nedgravde avfallscontainere
– Innkjøp ingeniørtjenester
– Innkjøp revisortjenester
– Rådgivning ved kontraktsoppfølging

Andre tjenester:
– Utredninger egenregi
– Enhetskostnader avfallshåndtering
– Konsekvensutredninger og utslippssøknader avfallsanlegg
– Klima- og miljøregnskap
– Avfallsplaner og utredninger
– Renovasjonstekniske norm og nedgravde avfallsløsninger

Erlend Kleiveland jobbet i perioden 1997-2020 som avdelingsleder og daglig leder/økonomisjef for interkommunal virksomhet innen renovasjon og gjenvinning av avfall i Vestland fylke. Gjennom sitt lederansvar har han opparbeidet solid kunnskap og erfaring med utvikling av renovasjonsvirksomhet både mht. driftserfaring og «opp- og nedstrømsløsninger», anbudsprosesser herunder implementering og oppfølging av alle typer kontrakter og gjennom dette tilegnet seg dyp forståelse for både de praktiske og økonomiske sidene.

Erlend har også erfaring fra prosjektledelse og samarbeid for gjennomføring av forbedringsprosesser med fokus på kostnadseffektivisering og økt materialgjenvinning. Kleiveland har gjennom de mange interne prosjektene han har ledet eller deltatt i skaffet seg teoretisk og praktisk forståelse og derved kan vurdere relevante problemstillinger både praktisk og økonomisk.

Kleiveland har siden 2020 arbeidet for Damhaug Consulting AS. 

Opplisting av aktuelle tjenester

• Analyser og vurderinger av avfallsfaglige temaer knyttet til rammebetingelser, regelverk, strategi og utvikling

• Utredning og rådgivning ift. avfallsbehandlingsløsninger og renovasjonstjenester for bærekraftig utvikling og for sirkulærøkonomimål

• Bistand kontraktsoppfølging og gjennomføring av tredjepartsrevisjoner av tjenestekontrakter

• Vurdering renovasjonsdrift i egenregi ift. renovasjonsdrift på kontrakt

• Anskaffelser/avtaler for avfallshåndteringstjenester, administrative- og økonomiske tjenester

Kleiveland har gjennomført en rekke ulike utredninger og analyser der en del av disse har ført til strukturelle endringer som han har hatt ansvar for å gjennomføre. Eksempelvis kan nevnes ansvar for å overføre mange oppgaver fra eierkommunene (bl.a. fakturering) og overgang til egendrift etter at en større leverandør på renovasjonstjenester gikk konkurs høsten 2017.

Med solid kontraktserfaring kan han bistå med rådgivning knyttet til driftsoppfølging og kontroller med at leverandørenes tjenester faktisk utføres i samsvar med de inngåtte kontraktene. Spesielt innenfor opp- og nedstrømskontrakter har han solid erfaring i å følge opp at tjenestene blir levert til den kvalitet og pris som er avtalt. 

Kleiveland har god kompetanse i å avdekke avvik mellom matrikkel og kundesystem slik at renovasjonsselskap etter bistand fra han har økt inntektene og fått mer korrekt og rettferdig fordeling av gebyr. Ved å analysere matrikkeldata, kartdata og data i kundesystem har han bistått med å finne en mengde kunder som ikke har vært registrert som betalende abonnenter eller som har betalt for lite i forhold gjeldende renovasjonsforskrift, noe som har gitt renovasjonsselskapene betydelige merinntekter uten at satsene på renovasjonsgebyr har økt. Kleiveland har bistått flere avfallsselskap med slike analyser.

Med sin bransjeerfaring og praktiske og økonomiske forståelse er han en viktig medspiller for å videreutvikling vår kompetanse og erfaring på renovasjonsdrift ift. «bærekraft» og «sirkulær økonomi».

Tor Morten Mandt har vært daglig leder for Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (1995- 2002) og Indre Østfold Renovasjonsselskap IKS (2004-2022). Begge selskapene har liten administrasjon og som daglig leder var det nødvendig å håndtere mange ulike arbeidsoppgaver i den daglige driften herunder personalansvar/-ledelse, budsjett, regnskap og selvkostberegninger og strategisk rådgivning overfor styre og representantskap mv. Gjennom dette har han har skaffet seg erfaring fra alle sider av driften herunder bla. ulike anskaffelser, kontrakter/- oppfølging, søknader til relevante myndigheter mv.

Som daglig leder har han tilegnet seg god forståelse for samspillet i et IKS og krav/forventninger fra eiere mot styret/representantskapet, bla. i arbeide med fornyelse av renovasjonsforskrifter, selskapsavtaler og innspill til eierstrategier. Han er også godt kjent og erfaren med administrative og politiske prosesser i eierkommuner og løsningsorientert med praktisk tilnærming til ulike utfordringer, herunder utfordringer med kommunesammenslåing og konsekvenser for nødvendige endringer dette medfører.

Rådgivningstjenester er primært innen:

  • Anskaffelser/avtaler for avfallshåndteringstjenester/materiell
  • Utvikling av renovasjonsdrift/-forskrifter/selskapsavtaler i samsvar med nytt regelverk
  • Utvikling og drift av deponi, herunder oppfølging av krav fra Statsforvalteren, utarbeiding av planer for overvåking, etterdrift m.m.
  • Analyser og utredningsarbeid knyttet til omorganiseringer ift. kommunalt samarbeid, bla. overgang fra «kontraktbasert» til «egenregibasert» renovasjonsdrift
  • Innspill til eierstrategier og medvirkning i administrative og politiske prosesser i eierkommuner

Med sin bransjeerfaring og praktisk/økonomiske forståelse er han en viktig medspiller for å videreutvikle DCs kompetanse og erfaring på utvikling av renovasjonsdrift ift. økt «bærekraft» og «sirkulær økonomi» og for kommunenes medvirkning til å nå målene med redusert CO2-utslipp innen 2030.

 

Lillian Halland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i 2023 med mastergrad innen strategi og ledelse. Masteroppgaven omhandlet lederskifte på toppnivå og dets påvirkning på de ansatte i et interkommunalt avfallsselskap. Dette har gitt henne nyttig kunnskap og forståelse for lederskifter og viktigheten av god virksomhetsorganisering.
 
Parallelt med studiene har hun hatt deltidsjobb som servicekoordinator
i BIR Bedrift hvor hun har bistått innen kundebehandling og logistikk,
noe som har gitt henne innsyn og kunnskap om deler av kommunenes forvaltningsoppgaver.
 
Fra februar 2023 har hun jobbet deltid hos Damhaug Consulting:
– videreutvikling av Damhaug Consultings kundedatabase herunder
   analyser/sammenstilling/system for oppdragsreferanser i Excel
– bistand utforming tilbudsforespørsel/konkurransegrunnlag
– bistand tilbudsevaluering
– deltatt i Damhaug Consultings ukentlige driftsmøter siden februar 2023
 
Lillian starter opp i fulltidsstilling hos Damhaug Consulting 1.9.2023
og hun er allerede godt i gang som juniorkonsulent innenfor avfallssektoren.