BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
OG SIRKULÆR ØKONOMI

Offentlig sektor

Nye tall fra SSB basert på kommunenes KOSTRA-rapportering viser at nordmenn kastet i gjennomsnitt 425 kilo husholdningsavfall per innbygger i 2017. Avfallsregnskapet viser at 39% av avfallet ble levert til kildesortering og bekrefter at Norge fortsatt er et stykke unna dagens EU-krav på 50 prosent. Tallene viser at innsamlede mengder papp og papir går ned, mens mengdene utsortert emballasje sammen med matavfall og farlig avfall opp. Mest tydelig er økningen i mengde plastemballasje, som har økt med 10% - fra 40 til 44 tusen tonn. Miljødirektoratet foreslår på sin hjemmeside 4.10.2018 å lage en ny forskrift som innebærer at husholdninger og næringsliv må kildesortere langt mer matavfall og plastavfall enn i dag. Dette har sammenheng med at EU har vedtatt et nytt avfallsregelverk som forplikter oss til å øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet til 65 prosent i 2035. Det er også ventet et EU-krav om kildesortering av matavfall fra 2023. Matavfall og plastavfall inngår i dette målet. Tallene fra SSB viser at 70 prosent av norske kommuner har et tilbud om kildesortering av matavfall i dag, og 90 prosent har én eller annen form for sortering av plastavfall.

Privat sektor

For «produsentstyrte returordninger» setter myndighetene, i dette tilfelle Miljødirektoratet, vilkår om høy gjenvinningsgrad. For kasserte kjøretøy, jfr. kapittel 4 i Avfallsforskriften, «skal produsenter innen 1. januar 2015 sørge for at totalt 95%, målt etter vekt, av deres forholdsmessige andel av de kasserte kjøretøyene, hvorav minst 85 prosentpoeng materialgjenvinnes og resten energiutnyttes». 85 prosent materialgjenvinning er svært krevende å oppnå, spesielt de siste 5 prosentene fra 80-85 som forutsetter at ikke bare metaller, men også at øvrige materialer som plast, glass og dekkmateriale, må i størst mulig grad ombrukes eller gjenvinnes til nye produkter. Knapphet på jomfruelig råmateriale stimulerer innsatsen for å utvikle avansert sorteringsteknologi som igjen gjør det mulig å oppnå økt materialgjenvinningsgrad.

Hva gjør vi?

Vi bistår våre kunder med råd, utredninger, analyser og forprosjekter for å klarlegge de tjenester og behov som kundene trenger for å få utført arbeid og tilfredsstilt krav. 

Det kan være hjelp til å gjennomføre anskaffelser som anbudskonkurranser for innkjøp av tjenester for innsamling og transport/behandling av husholdningsavfall for kommuner og interkommunale selskap og/eller tilsvarende for kasserte produkter på oppdrag for returselskap som Autoretur, Norsirk, Emballasjegjenvinning eller Norsk Dekkretur. 

Utførelse av slike oppdrag kan ta fra 1 uke til 1,5 år avhengig av omfang og kompleksitet. 

Andre arbeidsområder