Forbruksvekst og velferdsutvikling står i veien for klimamålene?

Velferdsutviklingen i Norge startet på 60-tallet og skjøt fart med oljealderen på 70-tallet og har bidratt til at 3 generasjoner nordmenn har hatt en eventyrlig sammenhengende reise de siste 60 årene.
Vi går under fellesbetegnelsen «forbrukere» og samfunnsmodellen legger opp til at vi må øke personlig forbruk hvert år med ca. 3 % for å opprettholde en positive utvikling fremover.
 
Historien forteller oss at det er tilnærmet lineær sammenheng mellom forbruksvekst og økning i avfallsmengde og som kjent er økt avfallsmengde det motsatte av Avfallsreduksjon som er det viktigste tiltaket for å nå klimamålene i 2030.
Erfaringer så langt fra nedstengningen av landet som følge av covid-19 bekrefter at forbruket har gått ned og at dette har gitt klare indikasjoner på redusert utslipp.

Kanskje Covid-19 og folk flest bidrag til å redusere smittespredning har vært starten på å få justert samfunnsmodellen slik at forbruket fremover avpasses i samsvar med det kloden faktisk tåler?
 
I løpet av høsten 2020 skal Miljødirektoratet lage forslag til hvordan Norge kan nå mål for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning for husholdningsavfall og lignende næringsavfall iht. målene fastsatt i EUs avfallsregelverk.
Her ligger det også en erkjennelse om at redusert Avfallsproduksjon er det viktigste bidraget for å redusere utslipp og ytterligere global oppvarming.
 
Vi bistår for tiden en butikksenterkjede med å videreutvikle avfallssystemet ved flere store butikksentre i Norge. Avfallsstatistikken viser en nedgang i avfallsmengden i størrelsesorden 6-7 % hvert år siden 2017, noe som kan være en indikasjon på at myndighetenes miljøpolitikk nå etter hvert begynner å bære frukter. Vi ser også en gryende bevisstgjøring i befolkningen om at produkter med kvalitet og som lar seg reparere øker produktets levetid, dvs. at tidspunktet for kassering utsettes og som i neste omgang stimulerer til ombruk som godt alternativ til å kjøpe nytt.

Vi ser med stor optimisme at samfunnsmodellen utvikler seg i riktig retning og at vi som daglig jobber med å prøve å få til bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi i praksis har noen spennende år fremover.
Den omvendte avfallspyramiden under gir en god illustrasjon på hvilke tiltak som bør prioriteres.  

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med