Er din virksomhet sertifisert eller bare etterlever ledelsessystemer i samsvar med NS og ISO?

Er din virksomhet sertifisert og/eller bare etterlever ledelsessystemer i samsvar med NS 9001 (Kvalitet) /14001 (Miljø) eller ISO 45001 (Arbeidsmiljø)?

Med mer enn 25 års erfaring med oppdrag for offentlige og private virksomheter innen avfall og gjenvinning oppleves noen utfordringer ift. til å oppfylle vilkårene i standardene over.

Flere leverandører vi har kontakt med synes det er vanskelig og utfordrende å etterleve de forpliktelser som standardene legger opp til i det disse kan oppleves som «ekstraarbeid» som forstyrrer de daglige driftsaktiviteter.

Dette kommer også tydelig frem når returselskap og kommuner/IKS’er gjennomfører sin årlige revisjon av leverandørenes kvalitetsplaner. Vår erfaring er at KS-beskrivelser, rutiner og prosedyrer ofte er for omfattende og detaljerte og i for liten grad forankret i den daglige driften.

Når disse dokumentene skal gjennomgås av ledelsen og deretter revideres blir fort dette arbeidet nedprioritert. Det samme gjelder også for noen større leverandører som er sertifisert.

Men vi ser også at flere leverandører driver kvalitetsarbeid i samsvar med de vilkår som gjelder og typisk for disse er at dokumentasjon er avpasset til formålet basert på risikoanalyser -/vurderinger prioritert ift. kjernevirksomheten og de viktigste arbeidsoppgavene.

Felles for disse leverandørene er at de aktivt benytter samsvarsanalyser/-vurderinger ift. forpliktelser/rettigheter i avtalen og egen kvalitetsplan. For de produsentstyrte returordningene er det viktig at returselskap oppfyller alle rapporteringsvilkår i avfallsforskriften, og spesielt kunne dokumentere oppnåelse av gjenvinningsgrad. Her blir de også utfordret av Miljødirektoratet på at fremlagt dokumentasjon viser at det er samsvar mellom utslippstillatelse og behandlingsresultat og mellom registrerte og rapporterte data og mengder.

Leverandørenes bevisstgjøring rundt disse forholdene gjør det enklere for returselskap ved sin årsrapportering og myndighetstilsyn og som vi hensyntar spesielt når vi bistår våre oppdragsgivere ved fornyelse av sine leverandøravtaler.

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med