Bør kommunal renovasjon utføres av renovatører ansatt i kommunen eller av private aktører på kontrakt?

Nå snart tre år etter at Veireno og RenoNorden gikk konkurs kan man gjøre seg noen refleksjoner om kommunal renovasjon bør utføres av renovatører ansatt i kommunen eller av private aktører på kontrakt.
 
De to sakene fikk naturlig nok stor mediaoppmerksomhet og ikke minst partipolitisk der spesielt venstresiden fikk vind i seilene for sine egne standpunkter om at kommunene selv bør utføre renovasjonen i egenregi med kommunalt ansatte.
 
Vi konsulenter som bistår en rekke kommuner og IKS’er med utvikling av ordninger for innsamling og transport av husholdningsavfall ser at fortsatt de fleste benytter seg av konkurranseutsetting og setter ut slike tjenester på kontrakter, men vi ser også at noen velger å endre til egenregi.
For øvrig gjennomførte Damhaug Consulting ca. 45 anskaffelser for kommuner og IKS’er i løpet av 2019.
Av disse ble ca. 30 utlyst på Doffin/TED. Videre ble det gjennomført 2 større anskaffelser for landsomfattende produsentstyrt innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy og kasserte dekk.  

I samme periode bisto vi et returselskap med anskaffelse for utvikling og implementering av nytt web-basert rapporteringssystem.  
DC har gjennom mange års erfaring utviklet velprøvde verktøy og maler for gjennomføring av de fleste typer større anskaffelser innen avfallssektoren.

Å gi råd om hva som er best er vanskelig og spesielt når valg er politisk motivert og dette gjør at vi er forsiktige med å gi slike råd.
Det vi likevel tenker er at de fleste avvik som oppstår når utførelse ikke samsvarer med offentlig regelverk eller arbeidsbeskrivelse er det vår erfaring at årsaken ikke kan forklares som følge av at kommunen benytter egne eller kontraktsbundne renovatører. Eksempel på dette er brudd på arbeidstidsbestemmelser som Oslo kommune først fikk erfaring med under Veireno-kontrakten og senere etter at kommunen selv overtok ansvaret.
 
Iht. vår erfaring kan både egenregi og renovasjon på kontrakt hver for seg innebære gode og formålstjenlige løsninger avhengig av lokale forhold, men en klar forutsetning for begge løsningene er god og tilstrekkelig tilgang på ressurser herunder personell/materiell i samsvar med de tjenester som skal utføres og ikke minst slik at vilkårene i arbeidsmiljøloven og forurensingsloven oppfylles. Så lenge krav om kompetanse og erfaring er oppfylt og at man har en felles forståelse av hva kvalitetskravene innebærer er det mindre viktig hvilken løsning man velger.

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med